Association rules

Currently the association rules are only available in Finnish below.

Säännöt

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Aerosolitutkimusseura r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Englannin kielellä käytetään nimeä ”Finnish Association for Aerosol Research”, joka lyhennetään ”FAAR”.

Seuran tarkoituksena on aerosolitutkimuksen edistäminen ja tukeminen sekä toimiminen alan tutkijoiden yhteistyöelimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 1. järjestää seminaareja, kokous- ja esitelmä- sekä luentotilaisuuksia;
 2. kehittää tutkijoiden välistä yhteistyötä;
 3. kehittää kansainvälisiä yhteyksiä;
 4. antaa lausuntoja aerosolitutkimusta ja -opetusta koskevissa asioissa;
 5. harjoittaa muuta aerosolitutkimusta ja -opetusta edistävää toimintaa.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on korkeakoulututkinto tai muulla tavalla osoitettu kiinnostus aerosolitutkimukseen ja sen edistämiseen.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittaa aerosolialaan liittyviä opintoja.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tehokkaasti haluaa tukea seuran toimintaa.

Johtokunta päättää jäsenen, opiskelijajäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta.

Seuran vuosikokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut aerosolitutkimuksen alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa.

Seuran vuosikokous voi yksimielisellä päätöksellä ja johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on suurenmoisesti ansioitunut aerosolitutkimuksen alalla ja erityisen huomattavalla tavalla edistänyt seuran toimintaa.

Kunniajäsenellä ja jäsenellä on seuran kokouksessa äänivalta.

Seuran jäsenrekisteriä pitää yllä seuran sihteeri.

Jäsen, opiskelijajäsen ja kannatusjäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle. Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen ja opiskelijajäsenen, joka on toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä tai jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahden kirjallisen muistutuksen jälkeen.

Seuran jäsen suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun, jotka määrätään vuosikokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erilainen jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kannatusjäsenellä. Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.

Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, jonka muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa, aluksi arvan mukaan, sen jälkeen vuorotellen. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä. Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Johtokunta on myös kutsuttava koolle kahden jäsenen pyynnöstä.

Seuran kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

Toimintansa edistämiseksi seura voi perustaa jaostoja sekä asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia, joille seura johtokunnan esityksestä vahvistaa ohjesäännöt.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden tammikuun 20. päivää. Tilintarkastajien tulee ennen tammikuun loppua suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto.

10§

Seura pitää vuodessa vähintään yhden kokouksen, joista yksi on vuosikokous.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouksesta ja niistä tavoista, joilla siihen voi osallistua, tiedotetaan kullekin jäsenelle jäsentiedotteessa vähintään neljätoista päivää aikaisemmin.  

11§

Vuosikokous pidetään helmikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa;
 2. esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto;
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle;
 5. vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle;
 6. määrätään jäsenmaksut sekä seuran toimihenkilöiden palkkiot alkavaksi toimintavuodeksi;
 7. valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tai muuten eronneiden tilalle;
 8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja;
 9. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Vaalit suoritetaan salaista äänestystä vaadittaessa umpilipuin tai tätä vastaavan teknisen toteutuksen avulla. Mikäli etäosallistujan äänestyssalaisuuden säilyttäminen sitä vaadittaessa ei ole teknisesti riittävässä määrin mahdollista, on äänestyksen kohteena oleva asia jätettävä kokouksessa käsittelemättä ja käsiteltävä ylimääräisessä vuosikokouksessa. Tämä ylimääräinen vuosikokous on järjestettävä kuukauden kuluessa ja siinä on järjestettävä mahdollisuus osallistua ja äänestää etukäteen postitse tai tietoliikenneyhteydellä.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12§

Seuran sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kummassakin vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua muutosehdotusta.

13§

Jos seura lopettaa toimintansa, se päättää omaisuutensa käyttämisestä sen päämääriä lähinnä vastaavaan tarkoitukseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla; lopettamisesta päätetään edellisessä pykälässä määrätyllä tavalla.

14§

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.